LOGOHOME


opsmuk!
HardeKantjes
vouwtafel
BuidelBar
hussels
Poef!
grafisch

contact
verkooppunten
over mij
algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KARLIJN MIRCK DESIGN

I Algemeen
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Ontwerper: Karlijn Mirck, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van KvK Eindhoven onder nummer 55983529.
1.2 Ontwerp: vrij werk zoals afgebeeld op de internetsite van de ontwerper (www.kar-lijn.nl).
1.3 Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie het ontwerp wordt gekocht welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
1.4 Aankoopbedrag: prijs zoals is aangegeven op de internetsite van de ontwerper.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen
van de afnemer en/of de ontwerper.

3. De overeenkomst
3.1 Tussen de afnemer en de ontwerper wordt een koopovereenkomst afgesloten door een bestelling te plaatsen via internet.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, dient de beŽindiging van de overeenkomst plaats te vinden vůůr het versturen het ontwerp.
3.3 De afnemer heeft bij het sluiten van de koopovereenkomst rekening gehouden met het feit dat de ontwerpen, zoals afgebeeld op het internet,
licht in kleur kunnen afwijken.

II Betaling en Levering
4. Prijsopgaven
4.1 Alle prijsopgaven worden geheel en vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan.
4.2 Alle door de ontwerper gehanteerde prijzen op de website www.kar-lijn.nl zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten en eventuele
montagekosten.

5. Betaling
5.1 Aankopen dienen vooraf gedaan te worden. Als de betaling binnen is wordt het ontwerp verstuurd.
5.2 Betalingen van grote ontwerpen zoals meubels kunnen in twee termijnen worden voldaan. Als de eerste termijn (aanbetaling) binnen is zal
het ontwerp gemaakt worden.
De tweede termijn wordt binnen 7 dagen na levering van het ontwerp voldaan.
5.3 Bij het in gebreke blijven door de afnemer van volledige betaling van het aankoopbedrag binnen dertig dagen na
bezorging van het ontwerp is de ontwerper gerechtigd de koopovereenkomst te beŽindigen en het geleverde terug te vorderen
5.4 Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.
5.5 Het ontwerp is pas eigendom van de afnemer als het totaal verschuldigde aankoopbedrag is betaald aan de ontwerper.

6. Uniekheid en oplagen
6.1 Bij alle ontwerpen waarbij is vermeld: ‘oplage: 1’ op de site www.kar-lijn.nl, onthoudt de ontwerper zich van het maken van een gelijk ontwerp,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Bij alle ontwerpen waarbij de oplage wordt vermeld op de site www.kar-lijn.nl, onthoudt de ontwerper zich van productie buiten deze oplage,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Levering
7.1 Het ontwerp wordt verzonden binnen de periode zoals aangegeven bij de bestelling.
7.2 Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden en zijn derhalve
niet bindend.
7.3 De afnemer aanvaart te allen tijde de wijze van vervoer door de ontwerper bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
7.4 De ontwerper draagt zorg voor juiste en deugdelijke verpakking en bezorging van het ontwerp.
7.5 Retourzendingen worden niet geaccepteerd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij ontwerpen die op bestelling gemaakt zijn is
retourneren absoluut niet mogelijk.
7.6 De afnemer retourneert met voldoende franco aan het adres van de ontwerper. Het ontwerp dient in ongeschonden staat te verkeren. 
7.7 Gegevens geleverd door de gebruiker worden uitsluitend gebruikt voor levering van het kunstwerk op het afleveradres. Deze
gegevens worden niet verstrekt aan derden.

8. Aansprakelijkheid na levering
De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt na levering aan de afnemer.

III Diversen
9. Risico
Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het
ontwerp rust op de ontwerper. Dit risico gaat over op de afnemer op het moment dat het ontwerp is geleverd op het overeengekomen adres.

10. Rechtsvorderingen
10.1 De afnemer kan geen beroep doen op het niet voldoen aan verwachtingen die op grond van de koopovereenkomst redelijkerwijs gesteld
hadden kunnen worden als de afnemer de ontwerper hiervan niet binnen redelijke tijd verwittigt.
10.2 Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de ontwerper door verloop van dertig
dagen na het moment van levering.

11 Auteursrecht
De afnemer alsmede bezoekers van de site www.kar-lijn.nl dienen zich te houden aan de regelgeving zoals bepaald in de Auteurswet.
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden,
om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

12. Overmacht
12.1 Als de ontwerper tekortschiet het nakomen van verplichtingen door overmacht, is de ontwerper niet aansprakelijk en wordt de nakoming
van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan eventuele ziekte, overlijden van dierbaren alsmede vertragingen bij toeleveranciers van werkmateriaal.
12.3 Als de overmachttoestand negentig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of
gedeeltelijk te beŽindigen, voor zover de overmachttoestand dit rechtvaardigt.

13. Overlijden ontwerper
13.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de ontwerper. De afnemer is verplicht om aan de
erfgenamen van de ontwerper met betrekking tot in de koopovereenkomst vermelde ontwerp af te nemen en te betalen.
De gebruiker zal het volledige aankoopbedrag uiterlijk binnen dertig dagen na het overlijden van de kunstenaar aan de erfgenamen betalen.
13.2 Als de ontwerper geen erfgenamen heeft of als de gebruiker er niet in slaagt de erfgenamen te achterhalen na een redelijke
poging daartoe te hebben gedaan, is de koopovereenkomst beŽindigd en is de afnemer tot niets meer verplicht.

14. Faillissement
Alle partijen zijn bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement.

15. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.